تنسومتر (کرنش سنج)

تنسومتر  (کرنش سنج) این دستگاه از طول عمر بالای اره نواری و صاف بودن برش بوسیله تعیین کردن دقیق پیش تنش مناسب اره نواری اطمینان حاصل میکند. استفاده از تنسومتر گرایش اره نواری به شکستگی را محدود میکند چون تنظیم کنترل تنش را در هنگام نصب اره نواری روی دستگاه امکان پذیر میسازد. تنسومتر از آلومینیوم ریخته گری شده ساخته شده است و رنگ شفاف قسمت اندازه گیری استفاده از آن را آسان میسازد. این دستگاه در بسته بندی فلزی مناسب بدست مشتری میرسد.