رفراکتومتر

Refraktometr یک دستگاه بصری در مقیاس BRIX است که جهت اندازه گیری دقیق غلظت محلولها مانند خنک کننده و روان کننده هایی که در ماشینکاری استفاده میشوند، طراحی شده است. این دستگاه مجهز به یک سیستم خودکار تنظیم کننده دما میباشد به همین دلیل بعد از کالیبراسیون اولیه میتواند در دمای محیط بین 10 تا 30 درجه سانتیگراد بدون تنظیمات اضافی، کنترل دما را انجام دهد.