مشخصات کلی

 • ضخامت تیغه
  ضخامت تیغه
 • عرض تیغه
  عرض تیغه
 • بدنه تیغه
  بدنه تیغه
 • کمر تیغه
  کمر تیغه
 • دندانه تیغه
  دندانه تیغه
 • piły taśmowe - wierzchołek
  نوک دندانه
 • piły taśmowe - czoło zęba
  پیشانی دندانه
 • piły taśmowe - grzbiet zęba
  کمر دندانه
 • piły taśmowe - podziałka zęba
  شکل گام دندانه
 • piły taśmowe - rozstaw zębów
  فاصله بین دندانه
 • piły taśmowe - rzaz
  شکاف برش
 • piły taśmowe - kąt natarcia
  زاویه برش
 • piły taśmowe - kąt przyłożenia
  زاویه دندانه
 • piły taśmowe - wrąb
  شکاف بین دندانه ها
 • piły taśmowe - głębokość wrębu
  عمق شکاف بین دندانه ها

شکل دندانه ها

 • taśmy tnące - zęby standardowe
  استاندارد
  زاویه برش γ ≥ 0 °
  ارتفاع دندانه یکسان
 • taśmy tnące - zęby rozsunięte
  باز
  شکاف گشادتر
  زاویه برش γ=0 °
 • taśmy tnące - zęby hakowe
  بسته
  شکاف گشادار
  زاویه برش γ>0 °
 • taśmy tnące - zęby wzmocnione
  تقویت شده
  کمر دندانه تقویت شده
  زاویه برش γ ≥ 0 °
 • taśmy tnące - zęby o zmiennej wysokości
  با ارتفاع متغیر
  ارتفاع دندانه متغیر
  زاویه برش γ > 0 °

زاویه دندانه

انحراف دندانه ها به سمت چپ و راست پشت سرهم جهت جلوگیری از گیر کردن تیغه اره در اجسام میباشد. بر اساس کاربرد اره نواری، انواع مختلف زاویه بندی در دندانه ها بکار میرود.

 • taśmy tnące - standardowe rozwiedzenie zębów
  استناندارد
 • taśmy tnące - naprzemienne rozwiedzenie zębów
  پشت سر هم
 • taśmy tnące - falowe rozwiedzenie zębów
  مواج
 • taśmy tnące - grupowe rozwiedzenie zębów
  گروهی
 • taśmy tnące - kombinowane rozwiedzenie zębów
  ترکیبی

انواع تقسیم بندی ها

 • taśmy tnące - podziałka stała
  یکسان
 • taśmy tnące - podziałka zmienna
  متغیر


ساختار اره های نواری

در بخش ساختار اره های نواری تمام موارد از جمله مشخصات کلی این دستگاهها به همراه شکل، زاویه و انواع گام دندانه ها معرفی شده اند.

انواع اره نواری

در این بخش تفاوتهای بین انواع مختلف اره نواری از قبیل اره های ساخته شده از فولاد کربنی، اره های دوفلزه (Bi-Metal)، و کاربید زینتر شرح داده شده اند.

عوامل موثر در بازده اره نواری

در این قسمت مهمترین عوامل درمورد کار با دستگاه اره نواری جهت بهره وری بهتر شرح داده شده است. اطلاعات این قسمت به بهینه سازی پارامترهای برش کمک میکند.

جدول انتخاب اره نواری

در قسمت جدول انتخاب اره نواری مقررات ابتدایی انتخاب دندانه ها توضیح داده شده است. این جدولها به انتخاب موثر ابزارها کمک میکند.