ساختار اره های نواری

در بخش ساختار اره های نواری تمام موارد از جمله مشخصات کلی این دستگاهها به همراه شکل، زاویه و انواع گام دندانه ها معرفی شده اند.

انواع اره نواری

در این بخش تفاوتهای بین انواع مختلف اره نواری از قبیل اره های ساخته شده از فولاد کربنی، اره های دوفلزه (Bi-Metal)، و کاربید زینتر شرح داده شده اند.

عوامل موثر در بازده اره نواری

در این قسمت مهمترین عوامل درمورد کار با دستگاه اره نواری جهت بهره وری بهتر شرح داده شده است. اطلاعات این قسمت به بهینه سازی پارامترهای برش کمک میکند.

جدول انتخاب اره نواری

در قسمت جدول انتخاب اره نواری مقررات ابتدایی انتخاب دندانه ها توضیح داده شده است. این جدولها به انتخاب موثر ابزارها کمک میکند.