1. Nazwa Zamawiającego

SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jerzego Waszyngtona 7,
81-342 Gdynia
REGON: 365951468, NIP: 5862312409

2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejścia na rynek perspektywiczny Iranu.

Specyfikacja:

Forma: raport pisemny zgodnie z wytyczonym zakresem;

Zakres: usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Iranu, w związku z udziałem w trzech targach odbywających się na tym rynku;

Zakres raportu:
Raport winien być podzielony na cztery odrębne sekcje:
a/ analiza irańskiego rynku w zakresie cięcia metali:
- Popularność cięcia taśmowego względem cięcia tradycyjnego;
- najczęściej stosowane przecinarki;
- finansowanie i płatności, wpływ inflacji, waluta rozliczeniowa;
- rodzaje zawieranych kontraktów;
- statystyki (import pił taśmowych);
- konstrukcja ceny;
b/ analiza konkurencji na rynku pił taśmowych w Iranie:
- podmioty obecnie funkcjonujące na rynku;
- reprezentanci poszczególnych marek;
- jaką infrastrukturą dysponują reprezentanci;
- szacowane udziały rynkowe;
- sposób zdobywania klientów na rynku pił taśmowych w Iranie;
- metody reklamy na rynku irańskim
c/ analiza klientów na rynku pił taśmowych w Iranie:
- rodzaj klientów;
- główne branże, które reprezentują klienci;
- poziom techniczny klientów;
- oczekiwania (czas dostawy, cena, jakość, certyfikaty, rekomendacje);
- lista potencjalnych klientów;
- sugerowany model zdobywania klientów;
d/ kulturowe aspekty prowadzenia biznesu w Iranie:
- przewodnik kulturowy, wszystkie niezbędne uwagi, które powinna znać firma rozpoczynająca działalność w Iranie, w szczególności:
o wpływ religii na biznes;
o rola i zachowanie kobiet w biznesie;
o strój biznesowy.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Gadżety reklamowe obejmują:
1. 50 zestawów, każdy złożony z czarnego pudełka ze sztywną pianką z miejscem na trzy poniższe produkty wraz z tymi produktami:
- notes formatu A5 koloru niebieskiego wykonany z innowacyjnego materiału - papieru z kamienia
z możliwością umieszczenia wewnątrz długopisu; okładka ozdobiona blaszką – na niej grawer: logo SWORD
- długopis: metalowy, kolor niebieski, grawer: logo SWORD
- USB: pamięć min. 4 GB, kolor niebieski, grawer: logo SWORD

2. Rozkładane foldery A4 (4 strony), wykonane na papierze kredowym 200g/m2 z nadrukiem wedle wzorca Zamawiającego – 500 szt.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy itd. należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22462000-6 – Materiały reklamowe
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4. Termin realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: do 03.10.2017
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na moment realizacji zamówienia będą spełniać następujące warunki:
- są podmiotem posiadającym potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku irańskim lub są podmiotem bezpośrednio działającym na wskazanym rynku.
3. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu określonego w pkt. 5.2. załączonego do oferty. Z załączonego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
5. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN/EUR/USD. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena
za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.


7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert / Wartość brutto wskazana w badanej ofercie) x 100
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b. Stosowny dokument potwierdzający posiadanie oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku irańskim lub potwierdzający bezpośrednie działanie podmiotu na tym rynku – Załącznik nr 3.

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 20.09.2017 r..
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Jerzego Waszyngtona 7, 81-342 Gdynia lub drogą mailową na adres: sword@sword.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Gotowicka, e-mail: ewa.gotowicka@sword.pl

11. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
3. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

12. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 - Stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.2 niniejszego zapytania ofertowego.