1. Nazwa Zamawiającego

SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jerzego Waszyngtona 7,
81-342 Gdynia
REGON: 365951468, NIP: 5862312409

2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynku irańskim” w ramach Poddziałania 3.3.3 Go To Brand - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.sword.pl oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:

1. Przelot samolotem na trasie Gdańsk – Teheran oraz Teheran – Gdańsk wraz z ubezpieczeniem osób podróżujących

Specyfikacja/minimalne parametry:
Przelot 3 osób na trasie Gdańsk-Teheran oraz Teheran-Gdańsk
Ilość przesiadek: maksymalnie 2.
Wylot z Gdańska: 4 października 2017
Wylot z Teheranu: 10 października 2017.
Podróżujące osoby powinny zostać ubezpieczone na czas podróży co najmniej w zakresie gwarancji zwrotu np. kosztów leczenia w ambulatorium, szpitalu, zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, lekarstw, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60400000-2 Usługi transportu lotniczego
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

2. Opłata za bagaż

Specyfikacja/minimalne parametry:
Opłata za dodatkowy bagaż o wadze do 23kg dla każdej z 3 osób podróżujących na całej trasie lotu Gdańsk-Teheran i Teheran – Gdańsk (uwzględniając konfigurację lotu zaproponowaną w ramach pkt 1 niniejszego zapytania)

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60400000-2 Usługi transportu lotniczego

4. Termin realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: do 11 października 2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty
są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
c) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN/EUR . Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Ceny podane w EUR zostaną przeliczone na PLN po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena
za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty.


7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert / Wartość brutto wskazana w badanej ofercie) x 100
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim/angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 17 lipca 2017 r.
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Jerzego Waszyngtona 7, 81-342 Gdynia lub drogą mailową na adres: sword@sword.pl
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Gotowicka, e-mail: ewa.gotowicka@sword.pl
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 oraz na stronie www Zamawiającego, tj. www.sword.pl

10. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.