PROJEKTY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

  1. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
  2. Wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX Kredyt technologiczny POIR.03.02.02-00-0588/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
  3. Promowanie własnej marki produktowej na rynku irańskim w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  4. Wzrost aktywności eksportowej poprzez promocję własnej marki produktowej na rynkach Węgier, Rumunii, Chin, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii (WNG-PBE.01.2017/012) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.