PROJEKTY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

  1. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
  2. Wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX Kredyt technologiczny POIR.03.02.02-00-0588/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
  3. Promowanie własnej marki produktowej na rynku irańskim w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  4. Wzrost aktywności eksportowej poprzez promocję własnej marki produktowej na rynkach Węgier, Rumunii, Chin, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii (WNG-PBE.01.2017/012) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  5. Rozwój działalności eksportowej na rynkach Rosji, Białorosi i krajów bałtyckich poprzez dedykowane działania B2B (UDG-PBE.03.2019/005) w ramach projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".
  6. Dotacja na kapitał obrotowy dla Sword Sp. z o.o. Sp. k. (POIR.03.04.00-22-0307/20-00) w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.